Namakkal S.Rajasekaran


ATA Substitute Teachers

Gobinath Shanmugam

Rajalakshmi Yuvaraj
Ravikumar Thirunavukarasu

Sangeetha Mohanraj 

Muthukumar Thiruppandy

Contact Email:atstamilschool@alabamatamilsangam.org​​


ATA Teachers


Anitha Lakshmanan
​Meena Ramanathan
Muthukumar Thiruppandy
Srinivasan Hariharan

Vijayalakshmi Karthikeyan

ATA Management Team

Srinivasan Hariharan